Get Adobe Flash player

Címkefelhő

Utoljára módosítva

2024-04-15

Jelenlegi hely

Címlap

Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. (továbbiakban: Eladó) és mindenkori szerződő megrendelői (továbbiakban: Vevő) között megkötésre kerülő valamennyi adásvételi szerződésnek, hacsak felek között ettől eltérő kifejezett írásbeli kikötés nem született.
Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és teljesítések kizárólag az alábbi feltételekkel történnek.

1. A szerződés létrejötte:
1.1. Szerződésnek minősül a felek között írásban (levél, fax, E-mail) leadott rendelés és az annak alapján adott visszaigazolás. A rendelésből csak az általunk történő írásbeli rendelés visszaigazolás kiadásával keletkezik számunkra teljesítési kötelezettség.

1.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, amennyiben a rendelés visszaigazolása és a szállítás között a Vevő gazdasági körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek miatt az Eladó követeléseinek megfizetése bizonytalanná válik.

1.3. Amennyiben Eladó valamilyen oknál fogva szállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy Vevőnek a megrendelt termékkel azonos, vagy hasonló paraméterekkel rendelkező berendezéseket ajánl fel. Ha ezek nem felelnek meg, úgy vételi szándékától elállhat.

2. Szerződéses feltételek:
2.1. Eladó a Vevőket a teljesített forgalom és fizetési fegyelem alapján minősíti.

2.2. A katalógusban foglalt műszaki adatok tájékoztató jellegűek.

2.3. Az Eladó fenntartja magának a jogot az árlistában közzétett nettó listaártól való eltérésre.

2.4. Az Eladó külön megállapodás alapján az értéktől, mennyiségtől, ütemezéstől stb. függően árkedvezményt adhat.

2.5. A szerződéses ár a visszaigazolásban szereplő ár.

2.6. A termékek ára, az Eladó telephelyén történő átvételre vonatkoznak, a gyártó által szolgáltatott elsődleges csomagolásban készletezve. Ettől eltérő igények (pl. postai utánvétes szállítás stb.) esetén külön díjat számolunk fel.

2.7. A fizetés HUF-ban történik és Eladó az alábbi fizetési módokat alkalmazza:
- az áru átadásakor készpénzben,
- a vételár 30-50 %-át megrendeléskor, a fennmaradó részt áruátvételkor készpénzben.
- szerződött Partnereink halasztott fizetési feltételeit külön megállapodás tartalmazza.

2.8. Vevő, az áru átvételekor az áru mennyiségi vizsgálatát elvégzi, utólagos mennyiségi reklamációval nem élhet.

2.9. Eladó fenntartja a tulajdonjogot az árura a teljes tartozás megfizetéséig. A tulajdonjog átszállásáig a Vevő nem jogosult az árut továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, elzálogosítani vagy egyéb módon rendelkezni felette.

2.10. Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

3. Általános jótállási feltételek
3.1. A Vevő számára a leszállított áru jó minőségét garantáljuk. A jótállás az eladás napjától számított 12 hónap, meghatározott termékekre 36 hónap.

3.2. A jótállás magában foglalja az anyaghibából és gyártásból eredő meghibásodásokat. A jótállás kiterjed a berendezések, illetve rendszerek egyes elemeire, részegységeire, azok rendeltetésszerű működésére.
Rendeltetésszerű működés alatt a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterek biztosítását és előírásszerű működtetését értjük.

3.3. Nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból eredő károkra, valamint a szakszerűtlen üzembe helyezés, szándékos rongálás, nem hozzáértő kezelés esetére.

3.4. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha bizonyítható, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, idegenkezűség, helytelen tárolás, mechanikai rongálás, elemi kár, valamint egyéb, nem az Eladó vagy gyártó hibájára visszavezethető okból következett be. A fentiekből bekövetkezett hibák javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Vevőt terheli.

3.5. A termék meghibásodása esetén a jótállási igényt a hibajelenség feltüntetésével írásban kell Eladó felé jelezni, és a bemutatott szállítólevél és/vagy számla bemutatásával lehet Eladó telephelyén érvényesíteni.

4. Egyéb feltételek
4.1 Az Eladó a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje, az Eladótól elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, melyet jogosult részben vagy teljes mértékben visszavonni.

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

4.3. Szerződő felek az esetleg felmerülő vitás kérdéseket törekednek békés úton rendezni. Amennyiben ez sikertelen, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Budapest, 2011. május 02.

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 479-0435, Fax: 322-8404
E-mail: servintern [at] t-online.hu
Honlap: www.servinternkft.hu